POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Polityka Prywatności określa zasady postępowania z danymi osobowymi Użytkowników przetwarzanymi przez Administratora zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies.

I. DEFINICJE

1. DANE OSOBOWE: to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Administrator w celu prowadzenia badań naukowych, prac badawczo - rozwojowych, tworzenia analiz laboratoryjnych, w zakresie tworzenia testów szybkiej diagnostyki, w zakresie doradztwa informatycznego, wysłania zapytania poprzez formularz znajdujący się na stronie www.recumed.pl w zakładce kontakt, będzie przetwarzał takie dane jak: imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, adres e-mail, numer konta bankowego, stan zdrowia,

2. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH: oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

3. ADMINISTRATORoznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania; Administratorem danych jest Recumed spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Kazimierza Wielkiego 7 lok. 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000626088, NIP: 9731031362, REGON: 364818767, ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach;

4.PODMIOT PRZETWARZAJĄCY: oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora;

5. STRONA TRZECIA: oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia Administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe;

6. ODBIORCA: oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania;

II. ZBIERANIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. W celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą Administrator uzyskuje świadomą zgodę tych osób na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora oraz podmioty współpracujące z Administratorem (podmioty przetwarzające) w celu prowadzenia badań naukowych, prac badawczo - rozwojowych, tworzenia analiz laboratoryjnych, w zakresie tworzenia testów szybkiej diagnostyki, w zakresie doradztwa informatycznego, wysłania zapytania poprzez formularz znajdujący się na stronie www.recumed.pl w zakładce kontakt, dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Administratora, działań marketingowych świadczonych przez Administratora, odpowiedzi na pisma i wnioski, zapewnienia bezpieczeństwa archiwizacji danych, spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Administrator ma prawo zbierać i przetwarzać dane osobowe tj. imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, adres e-mail, numer konta bankowego, stan zdrowia, w celu wskazanym w pkt. II ppkt. 1.

3. Administrator bez uzyskania świadomej zgody nie przetwarza i nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych. Wyjątek od tej reguły to sytuacja, w której Administrator zostanie zobligowany do udostępnienia danych na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu prawnego.

III. WSPÓŁPRACA I POWIERZENIE DANYCH OSOBOWYCH

1. W celu prowadzenia badań naukowych, prac badawczo - rozwojowych, tworzenia analiz laboratoryjnych, w zakresie tworzenia testów szybkiej diagnostyki oraz w zakresie doradztwa informatycznego współpracujemy również z różnymi podmiotami m.in. przedsiębiorcami i partnerami biznesowymi, instytucjami naukowo – badawczymi, naukowcami, badaczami, itp.

2. W celu prowadzenia badań naukowych, prac badawczo - rozwojowych, tworzenia analiz laboratoryjnych, w zakresie tworzenia testów szybkiej diagnostyki oraz w zakresie doradztwa informatycznego osoby przez nas zatrudnione, podmioty, przedsiębiorców i firmy zewnętrzne, instytuty naukowo – badawcze jaki i naukowcy i badacze współpracują z nami na zasadzie umowy powiernictwa. Dane osobowe są przetwarzane w imieniu Administratora w oparciu o jego instrukcje i zgodnie z zasadami ochrony prywatności. Dane osobowe mogą być również przetwarzane i powierzane przez Administratora podmiotom uprawnionym zgodnie z przepisami prawa, podmiotom kontrolnym i nadzorczym, organom egzekucyjnym, kancelariom prawnym. Przykładowo informacje dotyczące kart płatniczych przekazywane są firmom obsługującym płatności, itp.

3. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Administratora albo przetwarzający, z którymi ściśle Administrator współpracuje. Administrator w takich przypadkach wymaga od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikuje czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych.

4. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora traktowane ą jako poufne i nie są dostępne dla osób nieuprawnionych.

IV. PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH – PRAWO DOSTEPU DO DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe są przechowywane przez Administratora, dopóki są one potrzebne do prowadzenia badań naukowych, prac badawczo - rozwojowych, tworzenia analiz laboratoryjnych, w zakresie tworzenia testów szybkiej diagnostyki oraz w zakresie doradztwa informatycznego. Okres przez jaki dane będą przechowywane zależy od przepisów prawa (w celach podatkowych i rachunkowych w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami), okresu który jest niezbędny do ochrony interesów Administratora (np. do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu), okresu na jaki została udzielona zgoda (do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań ograniczających tę zgodę).

2. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, żądania uzupełnienia niekompletnych danych, prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

V. USUNIĘCIE DANYCH OSOBOWYCH

1. W każdym momencie osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora może wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

2. Dane zostaną usunięte przez Administratora w momencie złożenie pisemnego oświadczenia o usunięciu danych osobowych w siedzibie Recumed sp. z o.o., drogą pocztową na adres ul. Kazimierza Wielkiego 7 lok. 5, 65-047 Zielona Góra, drogą elektroniczną na adres e- mail: biuro@recumed.pl. W takim przypadku dane osobowe są przez Administratora niezwłocznie nie później niż w terminie 7 dni od doręczenia oświadczenia o usunięcie danych osobowych.

3. W taki sam sposób jak wskazany w pkt. V ppkt. 2 można złożyć oświadczenie dotyczące danych osobowych tj. wglądu, sprostowania, uzupełnienia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu do dalszego przetwarzania, przenoszenia danych osobowych.

4.Usunięcie danych spowoduje trwałe usunięcie wszystkich wprowadzonych i przekazanych przez danych osobowych tj. imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, adres e-mail, numer konta bankowego, stanu zdrowia.

VI. ADMINISTRATOR NIE WYKORZYSTUJE DANCYH OSOBOWYCH W CELU PROFILOWANIA

VII. PRZESYŁANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

  1. Dane osobowe nie są przesyłane do państw trzecich .

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Recumed sp. z o. o. podejmuje techniczne i organizacyjne środki służące ochronie danych osobowych przed bezprawnym czy nieautoryzowanym dostępem lub wykorzystaniem, jak również przed przypadkowym ich zniszczeniem, utratą lub naruszeniem integralności. Zasada zapewnienia bezpieczeństwa realizowana jest na każdym etapie wykonywania działalności przez Administratora. Administrator zapewnia poufność, integralność oraz dostępność do danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z godnie z wprowadzonymi procedurami wewnętrznymi postępowania z danymi osobowymi.

IX. KONTAKT Z ADMINITRATOREM

1. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@recumed.pl.

XI. MOŻIWOŚĆ ODOWŁANIA

1. W przypadku nie przestrzegania przez Administratora przepisów o ochronie danych osobowych istnieje możliwość złożenia skargi do organu regulującego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Polsce lub lokalnego organu nadzorczego.

XII . STOSOWANIE PLIKÓW COOKIES

1. Stosowane przez Administratora są również pliki Cookies. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza rezerwacyjnego.

3. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a) COOKIES SESJI: są przechowywane na Twoim urządzeniu do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są trwale usuwane z pamięci urządzenia. Pliki COOKIIES SESJI nie dają możliwości pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

b) COOKIES TRWAŁE: są przechowywane na Twoim urządzeniu dopóki Ty lub Twoja przeglądarka ich nie skasuje. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie spowoduje ich usunięcia. COOKIES TRWAŁE nie dają możliwości pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

c) masz możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia.

4. Można samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies. Można tego dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu.

5. Jak wyłączyć Pliki Cookies :

a) W przeglądarce Apple Safar, wchodząc w menu "Safari" - ,,Preferencje" - "Prywatność".

b) Przeglądarka - Mozilla Firefox, wchodząc w menu - "Narzędzia" - "Opcje" - "Prywatność". Zmiana ustawień plików Cookies.

c) W przeglądarce Google Chrome, wchodząc w menu - "Narzędzia" - "Wyczyść dane przeglądania...". - ,,wyczyścić dane „ wchodząc dalej - "Więcej informacji" – szczegółowo ustalasz funkcje prywatności.

d) W przeglądarce Opera Przyciskiem - menu - "Ustawienia" - "Wyczyść historię przeglądania..." – można skasować już ustawione pliki cookies, - "Zarządzaj ciasteczkami..." .

e) W przeglądarce Microsoft Internet Explorer, wchodząc w menu -"Narzędzia" - "Opcje internetowe" - "Prywatność". Ustawienia plików Cookies.

f) W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych - zapoznając się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta urządzenia mobilnego.